مبدا*
مقصد*

تاریخ رفت*

آخرین بروز رسانی در تاریخ 1397/06/14
ایرلاین شناسه نرخی(کلاس) تا 12 ظهر 3 روز قبل از پرواز تا 12 ظهر 1 روز قبل از پرواز تا 3 ساعت قبل از پرواز تا 30 دقیقه قبل از پرواز از 30 دقیقه قبل از پرواز به بعد
ایران ایر ایران ایر O, L, N, M, Q, V, Y, C,J 30% 60%
آسمان آسمان U W R X V M Q N Y S O 20% 40%
D I Z A 15% 30%
L H K 30% 60%
B 100%
ماهان ماهان S X T V Q P R Y B 10% 30% 50%
L 15% 40% 50%
I 20% 40% 50%
N 20% 50% 70%
C 30% 40% 70%
U W 90% 95%
تابان تابان V Z L Y E K 20% 30% 40% 50%
N J 10% 30% 50%
U H B 100%
قشم ایر قشم ایر به غیر از N R K 5% 10% 30% 50%
N R K 100%
کاسپین کاسپین J Z Q W N X S H P 30% 50%
M O 40% 70%
K 50% 80%
L V I 100%
نفت نفت همه 30% 50% 65%
کیش ایر کیش ایر J C Y H V R D 20% تا 24 ساعت قبل از پرواز 40% از 24 ساعت قبل از پرواز به بعد
Q M N L O 25% تا 24 ساعت قبل از پرواز 50% از 24 ساعت قبل از پرواز به بعد
تفتان تفتان همه 15% 25% 40% 55% 60%
زاگرس زاگرس C J F W (CIP) 15% 20% 30% 40%
B D E S I T U A (اکونومی) 15% 20% 30% 40%
M N R (اکونومی) 25% 30% 40% 50%
Q L (اکونومی) 35% 40% 50% 70%
H (اکونومی) 45% 50% 60% 80
P V Y K (اکونومی) 50% 100%
ایرلاین شناسه نرخی(کلاس) تا 24 ساعت قبل از پرواز تا 3 ساعت قبل از پرواز تا 30 دقیقه قبل از پرواز از 30 دقیقه قبل از پرواز به بعد
آتا آتا همه 20% 40% 50%
ایرلاین شناسه نرخی ( کلاس ) از زمان صدور تا 4 ساعت قبل پرواز از 4 ساعت قبل پرواز به بعد
معراج معراج B B1 400,000 ریــال 600,000 ریــال
H H1 400,000 ریــال 500,000 ریــال
Y Y1 550,000 ریــال 700,000 ریــال
P(Promotion) 100%
ایرلاین شناسه نرخی ( کلاس ) از زمان صدور تا 12 ظهر سه روز قبل از پرواز تا 12 ظهر دو روز قبل از پرواز تا 12 ظهر یک روز قبل از پرواز تا 12 ظهر یک روز قبل از پرواز به بعد
ایران ایر تور ایران ایر تور UD, U, UP, VD, V, VP, WD, W, WP, YD, Y, YP 30% 30% 40% 50%
MD, M, MP, ND, N, NP, QD, Q, QP, RD, R, RP, SD, S, SP 40% 40% 50% 60%
HD, H, HP, KD, K, KP, LD, L, LP 60% 60% 70% 80%
BD, B, BP, ED, E, EP 100%
ایران ایر کلاس هایO, L, N, M, Q, V, Y, C,J
ایران ایر
تا 30 دقیقه قبل از پرواز:30%30%
از 30 دقیقه قبل از پرواز تا بعد:60%
آسمان کلاس های U W R X V M Q N Y S O
آسمان
تا 30 دقیقه قبل از پرواز20%
از 30 دقیقه قبل از پرواز به بعد20%
تا 3 ساعت قبل از پرواز:20%
تا 30 دقیقه قبل از پرواز:20%
تا 30 دقیقه قبل از پرواز به بعد:40%
آسمان کلاس های D I Z A
آسمان
تا 30 دقیقه قبل از پرواز:15%
تا 30 دقیقه قبل از پرواز به بعد15%
تا 3 ساعت قبل از پرواز:15%
تا 30 دقیقه قبل از پرواز:15%
تا 30 دقیقه قبل از پرواز به بعد:30%
آسمان کلاس های L H K
آسمان
تا 30 دقیقه قبل از پرواز:30%
از 30 دقیقه قبل از پرواز به بعد:30%
تا 3 ساعت قبل از پرواز:30%
تا 30 دقیقه قبل از پرواز:30%
از 30 دقیقه قبل از پرواز به بعد:60%
آسمان کلاس B
آسمان
تا 30 دقیقه قبل از پرواز:100%
ماهان کلاس های S X T V Q P R Y B
ماهان
تا 12 ظهر 3 روز قبل از پرواز:10%
تا 12 ظهر 1 روز قبل از پرواز:10%
تا 3 ساعت قبل از پرواز:30%
تا 30 دقیقه قبل از پرواز:50%
تا 30 دقیقه قبل از پرواز به بعد:50%
ماهان کلاس L
ماهان
تا 12 ظهر 3 روز قبل از پرواز:15%
تا 12 ظهر 1 روز قبل از پرواز:15%
تا 3 ساعت قبل از پرواز:40%
تا 30 دقیقه قبل از پرواز:50%
تا 30 دقیقه قبل از پرواز به بعد:50%
ماهان کلاس N
ماهان
تا 12 ظهر 3 روز قبل از پرواز:20%
تا 12 ظهر 1 روز قبل از پرواز:20%
تا 3 ساعت قبل از پرواز:50%
تا 30 دقیقه قبل از پرواز:70%
تا 30 دقیقه قبل از پرواز به بعد:70%
ماهان کلاس C
ماهان
تا 12 ظهر 3 روز قبل از پرواز:30%
تا 12 ظهر 1 روز قبل از پرواز:30%
تا 3 ساعت قبل از پرواز:40%
تا 30 دقیقه قبل از پرواز:70%
تا 30 دقیقه قبل از پرواز به بعد:70%
ماهان کلاس U W
ماهان
تا 12 ظهر 3 روز قبل از پرواز:90%
تا 12 ظهر 1 روز قبل از پرواز:90%
تا 3 ساعت قبل از پرواز:90%
تا 30 دقیقه قبل از پرواز:95%
تا 30 دقیقه قبل از پرواز به بعد:95%
آتا همه
آتا
تا 24 ساعت قبل از پرواز:20%
تا 3 ساعت قبل از پرواز:40%
از سه ساعت بع بعد:50%
ایران ایر تور کلاس هایUD, U, UP, VD, V, VP, WD, W, WP, YD, Y, YP
ایر تور
از زمان صدور تا 12 ظهر سه روز قبل از پرواز30%
تا 12 ظهر 2 روز قبل از پرواز:30%
تا 12 ظهر یک روز قبل از پرواز:40%
تا 12 ظهر یک روز قبل از پرواز به بعد:50%
ایران ایر تور کلاس های MD, M, MP, ND, N, NP, QD, Q, QP, RD, R, RP, SD, S, SP
ایر تور
از زمان صدور تا 12 ظهر سه روز قبل از پرواز40%
تا 12 ظهر 2 روز قبل از پرواز:40%
تا 12 ظهر یک روز قبل از پرواز:50%
تا 12 ظهر یک روز قبل از پرواز به بعد:60%
ایران ایر تور کلاس های HD, H, HP, KD, K, KP, LD, L, LP
ایر تور
از 12 ظهر تا 3 روز قبل از پرواز:60%
تا 12 ظهر 2 روز قبل از پرواز:60%
تا 12 ظهر 1 روز قبل از پرواز:70%
تا 12 ظهر 2 روز قبل از پرواز به بعد:80%
ایران ایر تور کلاس های BD, B, BP, ED, E, EP
ایر تور
از زمان صدور تا 12 ظهر سه روز قبل از پرواز:100%
تابان کلاس های V Z L Y E K
تابان
تا 30 دقیقه قبل از پرواز:20%
از 30 دقیقه قبل از پرواز به بعد:30%
تا 3 ساعت قبل از پرواز:40%
تا 30 دقیقه قبل از پرواز:50%
از 30 دقیقه قبل از پرواز به بعد:50%
تابان کلاس های N J
تابان
تا 30 دقیقه قبل از پرواز:10%
از 30 دقیقه قبل از پرواز به بعد10%
تا 3 ساعت قبل از پرواز:30%
تا 30 دقیقه قبل از پرواز:30%
از 30 دقیقه قبل از پرواز به بعد:50%
تابان کلاس های U H B
تابان
غیر قابل ریفاند
قشم ایر به غیر از کلاس های N R K
قشم ایر
تا 30 دقیقه قبل از پرواز:5%
از 30 دقیقه قبل از پرواز به بعد:10%
تا 3 ساعت قبل از پرواز:30%
تا 30 دقیقه قبل از پرواز:30%
از 30 دقیقه قبل از پرواز به بعد:50%
قشم ایر کلاس های N R K
تابان
غیر قابل ریفاند
کاسپین کلاس های J Z Q W N X S H P
کاسپین
تا 30 دقیقه قبل از پرواز:30%
از 30 دقیقه قبل از پرواز به بعد:30%
تا 3 ساعت قبل از پرواز:50%
تا 30 دقیقه قبل از پرواز:50%
از 30 دقیقه قبل از پرواز به بعد:50%
کاسپین کلاس های O M
کاسپین
تا 30 دقیقه قبل از پرواز:40%
از 30 دقیقه قبل از پرواز به بعد:40%
تا 3 ساعت قبل از پرواز:70%
تا 30 دقیقه قبل از پرواز:70%
از 30 دقیقه قبل از پرواز به بعد:70%
کاسپین کلاس K
کاسپین
تا 1230 دقیقه قبل از پرواز:50%
از 30 دقیقه قبل از پرواز به بعد:50%
تا 3 ساعت قبل از پرواز:80%
تا 30 دقیقه قبل از پرواز:80%
از 30 دقیقه قبل از پرواز به بعد:80%
کاسپین کلاس L V I
کاسپین
غیر قابل ریفاند
نفت همه کلاس ها
نفت
تا 30 دقیقه قبل از پرواز:30%
تا 30 دقیقه قبل از پرواز به بعد:30%
تا 3 ساعت قبل از پرواز:50%
تا 30 دقیقه قبل از پرواز:65%
از 30 دقیقه قبل از پرواز به بعد:65%
کیش ایر کلاس های J C Y H V R D
کیش ایر
تا 24 ساعت قبل از پرواز:20%
از 24 ساعت قبل از پرواز به بعد:40%
کیش ایر کلاس های Q M N L O
کیش ایر
از 24 ساعت قبل از پرواز:25%
از 24 ساعت قبل از پرواز به بعد:50%
معراج کلاس های B B1
معراج
از زمان صدور تا 4 ساعت قبل از پرواز400.000ریال
از 4 ساعت قبل از پرواز به بعد:600.000ریال
معراج کلاس های H H1
معراج
از زمان صدور تا 4 ساعت قبل از پرواز400.000ریال
از 4 ساعت قبل از پرواز به بعد:500.000ریال
معراج کلاس های Y Y1
معراج
از زمان صدور تا 4 ساعت قبل از پرواز550.000ریال
از 4 ساعت قبل از پرواز به بعد:700.000ریال
معراج کلاس P (Promotion)
معراج
غیر قابل ریفاند
تفتان همه کلاس ها
تفتان
تا 30 دقیقه قبل از پرواز:15%
از 30 دقیقه قبل از پرواز به بعد:25%
تا 3 ساعت قبل از پرواز:40%
تا 30 دقیقه قبل از پرواز:55%
از 30 دقیقه قبل از پرواز به بعد:60%
زاگرس کلاس های C J W
زاگرس
تا 30 دقیقه قبل از پرواز:15%
از 30 دقیقه قبل از پرواز به بعد:20%
تا 3 ساعت قبل از پرواز:30%
تا 30 دقیقه قبل از پرواز:40%
زاگرس کلاس B D E S I T U A
زاگرس
تا 30 دقیقه قبل از پرواز:15%
از 30 دقیقه قبل از پرواز به بعد:20%
تا 3 ساعت قبل از پرواز:30%
تا 30 دقیقه قبل از پرواز:40%
زاگرس کلاس M N R
زاگرس
تا 30 دقیقه قبل از پرواز:25%
از 30 دقیقه قبل از پرواز به بعد:30%
تا 3 ساعت قبل از پرواز:40%
تا 30 دقیقه قبل از پرواز:50%
زاگرس کلاس Q L
زاگرس
تا 30 دقیقه قبل از پرواز:35%
از 30 دقیقه قبل از پرواز به بعد:40%
تا 3 ساعت قبل از پرواز:50%
تا 30 دقیقه قبل از پرواز:70%
زاگرس کلاس H
زاگرس
تا 30 دقیقه قبل از پرواز:45%
تا 30 دقیقه قبل از پرواز به بعد:50%
تا 3 ساعت قبل از پرواز:60%
تا 30 دقیقه قبل از پرواز:80%
زاگرس کلاس های P V Y K
زاگرس
تا 30 دقیقه قبل از پرواز:50%
از 30 دقیقه قبل از پرواز به بعد:100%